Forum Przyrodnicze "BOCIAN"
Wszystko związane z przyrodą

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Zmiany Statutu
Autor Wiadomość
Pełek 
Jakub Pełka


Posty: 421
Skąd: Kraków
Wysłany: 2011-11-22, 11:44   Zmiany Statutu

Nie pchałem się do komisji - za daleko mam, ale chętnie się dołączę do rozbabrania sprawy ;)

W związku z wynikłymi na ostatnim Nadzwyczajnym Walnym uwagami konieczne są zmiany w Statucie Towarzystwa. Dobrze by była to praca wspólna i zespołowa - stąd prośba - piszcie komentarze rzeczowe, bez pyskówek. Uwagi zawarte w jednym lub drugim dokumencie będą mogły być uwzględnione przez Komisje Statutową i przedstawione do przegłosowania na następnym Walnym zgromadzeniu.

STATUT

Pod tym linkiem jest Statut on-line, klikając prawym klawiszem możemy dodać komentarz, a później te komentarze mogą posłużyć komisji statutowej do wprowadzenia zmian.
Jeśli ktoś nie ma zaufania do takiego rozwiązania poniżej wklejam treść Statutu (długie, wiem) i w komentarzach proszę o zaznaczanie fragmentu i pisanie uwag i komentarzy.

Cytat:
STATUT
Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian
zatwierdzony podczas Walnego Zgromadzenia Członków 9 III 2011 roku


POSTANOWIENIA OGÓLNE
par. 1
Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” (w skrócie TP „Bocian”), zwane dalej „Towarzystwem”, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiada osobowość prawną i działa w oparciu o niniejszy statut.
par. 2
Głównym terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Towarzystwo może również podejmować działania poza granicami kraju w celu nawiązania współpracy z innymi organizacjami, szkolenia kadr, zdobywania funduszy oraz realizacji innych celów statutowych.
par. 3
Siedzibą władz Towarzystwa są Siedlce.
par. 4
Znakiem Towarzystwa jest znak przedstawiony w Dodatku do niniejszego Statutu.
par. 5
Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takich samych lub podobnych celach.
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
par. 6

Celem działalności Towarzystwa jest ochrona przyrody, w szczególności:
1. Szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat przyrody, jej znaczenia oraz zagrożeń.
2. Zbieranie danych dokumentujących stan i zagrożenia przyrody.
3. Opracowywanie i wdrażanie planów działań ochronnych.
4. Wszelkie działania prawne sprzyjające ochronie przyrody.
par. 7
Formami działalności Towarzystwa są w szczególności:
1. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie odpowiednich badań naukowych.
2. Propagowanie wiedzy na temat przyrody oraz jej ochrony.
3. Opiniowanie i wypowiadanie się w kwestii planów zagospodarowania przestrzennego obszarów funkcjonalnych i wszelkich działań mogących stanowić zagrożenia dla przyrody.
4. Współpraca z odpowiednimi organizacjami samorządowymi i instytucjami państwowymi w egzekwowaniu istniejących przepisów ochronnych.
5. Współpraca z innymi, krajowymi i zagranicznymi organizacjami o zbieżnych celach.
6. Powoływanie fundacji.
7. Wykupywanie lub wydzierżawianie gruntów.
8. Pokrywanie właścicielom gruntów strat wynikających z użytkowania przez nich gruntów w sposób zgodny z zaleceniami Towarzystwa.
9. Występowanie jako strona w rozumieniu właściwych przepisów prawnych w postępowaniu w przypadkach naruszania przepisów dotyczących ochrony przyrody.
10. Prowadzenie działalności gospodarczej według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
11. Podejmowanie działań prawnych mających na celu objęcie ochroną terenów cennych przyrodniczo.
12. Prowadzenie działalności rolniczej przyjaznej dla środowiska.
13. Organizowanie i propagowanie turystyki ekologicznej.
14. Wywieranie wpływu na władze ustawodawcze i wykonawcze wszystkich szczebli.
15. Występowanie do sądów z roszczeniami z zakresu ochrony przyrody i środowiska.
16. Wstępowanie do postępowania przed sądami oraz przedstawianie sądowi swojego poglądu w toczących się sprawach dotyczących ochrony przyrody i środowiska.
17. Podejmowanie wszystkich innych działań uznanych za sprzyjające powyższym celom.
par. 8
1. Towarzystwo realizuje swe cele poprzez:
a. Społeczną aktywność swych członków.
b. Działanie zatrudnionych przez siebie osób fizycznych
c. Współpracę z innymi osobami fizycznymi i prawnymi.
2. Towarzystwo może prowadzić działalności gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego, a dochód z działalności gospodarczej przeznaczony na działalność pożytku publicznego.
WŁADZE TOWARZYSTWA I STRUKTURA ORGANIZACYJNA
par. 9

Władzami Towarzystwa są:
a. Walne Zgromadzenie Członków;
b. Zarząd;
c. Komisja Rewizyjna.
Zarząd i Komisja Rewizyjna Towarzystwa pochodzą z wyboru. W przypadku powstania wakatów w składzie Zarządu, w trakcie kadencji, Zarząd może obsadzić wakujące stanowiska, przy czym skład Zarządu nie może w takim przypadku przekroczyć liczby członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu Członków. Kadencja członków Zarządu wybranych w ten sposób wygasa na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

A. Walne Zgromadzenie Członków
par. 10
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
par. 11
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Towarzystwa nie rzadziej niż raz na 4 lata. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje w razie potrzeby Zarząd:
a. działając z inicjatywy własnej;
b. na pisemny wniosek co najmniej 30% członków Towarzystwa posiadających prawa wyborcze;
c. na wniosek Komisji Rewizyjnej.
2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.
3. Zawiadomienie o terminie Walnego Zgromadzenia, jest rozsyłane nie później niż 30 dni przed planowanym terminem.
4. Quorum Walnego Zgromadzenia stanowią wszyscy obecni na zebraniu członkowie Towarzystwa uprawnieni do głosowania.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością głosów. Szczegóły związane z procedurą głosowania omówione są w par. 13.
6. Obradom Walnego Zgromadzenia Członków przewodniczy Przewodniczący obrad, wybierany przez Zarząd.
7. Z każdego Walnego Zgromadzenia sporządzony jest protokół. Osobę protokólanta wyznacza Przewodniczący obrad. Porządek obrad Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd.
par. 12
Walne Zgromadzenie Członków posiada następujące kompetencje:
1. Uchwalanie kierunków działania Towarzystwa.
2. Uchwalanie zmian w statucie Towarzystwa.
3. Wybór Prezesa Towarzystwa.
4. Wybór Zarządu Towarzystwa.
5. Wybór Komisji Rewizyjnej.
6. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych do dyskusji przez uczestników Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności merytorycznej, gospodarczej i finansowej Zarządu.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenia jego majątku.
9. Nadawanie i pozbawianie godności honorowego członka Towarzystwa.
par. 13
Głosowanie:
1. Głosowanie w sprawach personalnych jest tajne, w innych jest jawne o ile nikt uprawniony do głosowania nie wnioskuje o jego tajność.
2. O wyniku głosowania decyduje zdanie ponad 50% osób, które oddały ważne głosy. Wyjątkiem jest głosowanie nad uchwałą rozwiązującą Towarzystwo, kiedy wymagana jest zgoda 2/3 głosujących.
3. Przewodniczący zebrania informuje o warunkach ważności głosów oraz powołuje komisję skrutacyjną.
4. Komisja skrutacyjna nadzoruje głosowanie i sporządza protokół, a przewodniczący komisji informuje głosujących o wynikach głosowania.
5. W przypadku głosowania tajnego, kartki z głosami są przechowywane co najmniej do następnego Walnego Zgromadzenia.
6. Wynik głosowania może zostać zakwestionowany, jeżeli ponad 50% uprawnionych do głosowania zgłasza zastrzeżenia co do prawidłowości jego przebiegu.
7. W przypadku zakwestionowania wyników głosowania, przewodniczący obrad zarządza powtórzenie głosowanie.
B. Zarząd
par. 14
1. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, jeden do trzech Wiceprezesów oraz członkowie.
2. Prezes Towarzystwa pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu.
3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
par. 15
1. Prezes Towarzystwa oraz członkowie Zarządu wybierani są na Walnym Zgromadzeniu Członków. Przed wyborami mają oni obowiązek przedstawić swój program działania.
2. Wiceprezesów wybiera Zarząd ze swojego składu.
3. Kadencja Prezesa Towarzystwa oraz Zarządu trwa cztery lata i kończy się ustąpieniem na Walnym Zgromadzeniu.
4. Zarząd zbiera się w czasie i miejscach ustalonych przez siebie, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Warunkiem ważności uchwał Zarządu jest quorum liczące co najmniej 51% aktualnego składu osobowego Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W przypadku nierozstrzygającego wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego zebrania.
5. Prezes Zarządu przewodniczy wszystkim posiedzeniom w których bierze udział, względnie wyznacza osobę prowadzącą posiedzenie. To samo stosuje się odpowiednio do Wiceprezesa Zarządu, jeżeli Prezes jest nieobecny.
6. Zarząd uchwala regulamin Towarzystwa regulujący zagadnienia nie objęte niniejszym statutem.
7. Do reprezentowania Towarzystwa, w szczególności do podpisywania pism i dokumentów, w sprawach innych niż majątkowe i finansowe, wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.
8. Zarząd może upoważnić osoby spoza jego składu do występowania w imieniu Towarzystwa w określonych sprawach.
par. 16
Zarząd jest władzą wykonawczą i reprezentacyjną Towarzystwa. Do jego kompetencji należy:
a. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów;
b. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
c. przygotowywanie i realizowanie planów pracy i budżetu;
d. kontrola władz niższego szczebla, z możliwością zawieszania ich uchwał i zawieszania w czynnościach ich członków;
e. powoływanie i rozwiązywanie jednostek organizacyjnych oraz nadzorowanie ich działalności;
f. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych, grup roboczych itp. przydatnych do wykonywania działalności statutowej Towarzystwa;
g. ustalanie wysokości składki członkowskiej;
h. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Towarzystwa;
i. administrowanie majątkiem będącym własnością Towarzystwa.
par. 17
Zarząd może wykluczyć z Towarzystwa członka Towarzystwa, który poprzez swe działania naraża na szwank dobre imię Towarzystwa. Osoba, wobec której Zarząd rozważa możliwość wykluczenia, otrzymuje od Zarządu, listem poleconym, zawiadomienie, specyfikujące zarzuty wraz ze źródłem tej informacji oraz zawierające prośbę o wystąpienie z Towarzystwa w określonym terminie. W zawiadomieniu tym podany jest również termin posiedzenia Zarządu, na którym ma być podjęta decyzja w sprawie wykluczenia. Termin ten nie może być krótszy niż 30 dni od daty nadania listu. Osobie zainteresowanej, która nie złożyła prośby o wystąpienie z Towarzystwa, przysługuje na tym posiedzeniu prawo złożenia pisemnego lub ustnego wyjaśnienia w kwestii stawianych jej zarzutów. Po przyjęciu do wiadomości ewentualnych wyjaśnień, Zarząd głosuje nad wnioskiem o wykluczenie danej osoby z Towarzystwa. W przypadku przegłosowania wykluczenia, osobie wykluczonej z Towarzystwa przysługuje prawo pisemnego odwołania się od decyzji Zarządu o wykluczeniu w terminie 30 dni do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie w głosowaniu zatwierdza lub uchyla decyzję Zarządu. W okresie odwołania do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie, osoba odwołująca się jest zawieszona w prawach członka. W przypadku nie złożenia odwołania od decyzji Zarządu o wykluczeniu, decyzja wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej podjęcia. Osobie wykluczonej z Towarzystwa nie przysługuje żadna refundacja świadczeń lub zwrot kwot wpłaconych na rzecz Towarzystwa.
par. 18
Zarząd przedstawia sprawozdanie ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
C. Komisja Rewizyjna
par. 19
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Towarzystwa.
2. Komisja Rewizyjna liczy 3-5 osób.
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być osoba, która:
a. ma ukończone 18 lat;
b. nie jest członkiem Zarządu;
c. nie pozostaje w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej w stosunku do któregokolwiek z członków Zarządu;
d. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
4. Komisja Rewizyjna wybierana jest na Walnym Zgromadzeniu Członków. Jej kadencja trwa do następnego Walnego Zgromadzenia.
5. Komisja Rewizyjna wybiera Przewodniczącego spośród siebie.
par. 20
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola całokształtu działalności finansowej i gospodarczej Towarzystwa, która winna być przeprowadzana przynajmniej raz w roku.
2. Składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań wraz oceną działalności finansowej i gospodarczej oraz wnioskami dotyczącymi udzielania Zarządowi absolutorium.
3. Przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.
par. 21
Komisja Rewizyjna ma prawo:
1. Wglądu we wszystkie dokumenty Towarzystwa.
2. Żądania od członków i władz Towarzystwa wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
3. Zwoływania posiedzeń Zarządu.
par. 22
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
CZŁONKOSTWO
par. 23

1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każda osoba prawna lub fizyczna, bez względu na obywatelstwo i wiek. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Towarzystwa jest wola realizowania celów Towarzystwa, potwierdzona pisemnie w postaci deklaracji oraz uiszczenie składki członkowskiej. Osoba prawna jest reprezentowana przez swego przedstawiciela.
3. Członkiem wspierającym może zostać każdy członek zwyczajny Towarzystwa, który wniósł znaczący wkład w realizację celów Towarzystwa. Decyzję o przyznaniu członkostwa wspierającego podejmuje Zarząd w drodze uchwały na wniosek co najmniej trzech członków Towarzystwa.
4. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa na wniosek Zarządu lub co najmniej 30 członków Towarzystwa. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla ochrony przyrody lub dla Towarzystwa.
par. 24
1. Utrata członkostwa zwyczajnego lub wspierającego następuje w wyniku:
a. śmierci członka;
b. dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa, zgłoszonego na piśmie;
c. skreślenia z listy członków przez Zarząd Towarzystwa w wyniku nie opłacenia składek członkowskich przez dwa kolejne lata;
d. skazania członka prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkową utraty praw publicznych;
e. na mocy decyzji Zarządu za nieprzestrzeganie statutu lub uchwał Towarzystwa, działania na szkodę Towarzystwa lub stojące w jaskrawej sprzeczności z celami działania Towarzystwa; decyzja
Zarządu poprzedzona jest postępowaniem opisanym w par. 17 statutu;
f. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem Towarzystwa.
2. Utrata godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej w oparciu o wniosek Zarządu lub 30 członków.
par. 25
1. Członkowie Towarzystwa:
a. otrzymują pisemne zawiadomienia o każdym Walnym Zgromadzeniu Członków;
b. otrzymują roczny raport z działalności Towarzystwa;
c. mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków, zgłaszać wnioski i uchwalać rezolucje;
d. mają prawo do występowania w imieniu Towarzystwa w zakresie określonym przez statut;
e. mają czynne i bierne prawo wyborcze, jeżeli ukończyli 16 lat;
f. mają prawo do uczestnictwa w pracach Towarzystwa, korzystania z urządzeń i środków finansowych Towarzystwa na zasadach określonych przez Zarząd;
g. mają prawo uczestniczyć w prowadzonej działalności gospodarczej;
h. mają prawo otrzymywać wydawnictwa Towarzystwa na zasadach określonych przez Zarząd;
i. mają prawo korzystać z innych przywilejów ustanowionych przez Zarząd.
2. Członkom wspierającym i honorowym przysługuje:
a. zamieszczenie informacji o przyznaniu mu członkostwa wspierającego lub honorowego w czasopiśmie Towarzystwa;
b. prawo do wykorzystywania informacji o posiadaniu członkostwa wspierającego lub honorowego Towarzystwa we własnych kampaniach promocyjnych.
par. 26
Członkowie Towarzystwa mają obowiązek:
1. Przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa.
2. Regularnego i terminowego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustanowionej przez Zarząd.
3. Szczególnego przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przyrody i środowiska.
par. 27
Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej „osobami bliskimi”).
2. Przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
3. Wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa.
4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa lub jego pracownicy oraz ich osoby bliskie.
JEDNOSTKI OGRANIZACYJNE
par. 28

Towarzystwo może tworzyć jednostki organizacyjne – Koła, Oddziały i Sekcje
par. 29
1. Koła stanowią jednostki organizacyjne o charakterze lokalnym. Działać mogą w szkołach, małych miejscowościach itp.
2. Oddziały stanowią jednostki organizacyjne o charakterze terytorialnym. Działające na obszarze minimum jednego powiatu.
3. Sekcje stanowią jednostki organizacyjne o charakterze tematycznym.
par. 30
1. Decyzję o utworzeniu Oddziału podejmuje Zarząd na wniosek zainteresowanych członków Towarzystwa, określając teren jego działania. Oddział musi liczyć przynajmniej 10 członków.
2. Decyzję o utworzeniu Sekcji podejmuje Zarząd na wniosek zainteresowanych członków Towarzystwa, określając zakres jej działania. Sekcja musi liczyć przynajmniej 10 członków.
3. Decyzję o utworzeniu Koła podejmuje Zarząd na wniosek zainteresowanych członków Towarzystwa, określając teren jego działania. Koło musi liczyć przynajmniej 3 członków.
par. 31
1. Władzą Oddziału jest Zarząd Oddziału, liczący 3-5 osób. Składa się on z Prezesa Oddziału, Wiceprezesa i członków. Zarząd Oddziału jest mianowany przez Zarząd Towarzystwa na wniosek członków Oddziału. Jego kadencja trwa 4 lata.
2. Władzą Koła jest Przewodniczący Koła, mianowany przez Zarząd Towarzystwa na wniosek członków Koła. Jego kadencja trwa 4 lata.
3. Władzą Sekcji jest Przewodniczący Sekcji, mianowany przez Zarząd Towarzystwa na wniosek członków Sekcji. Jego kadencja trwa 4 lata.
4. Kadencja władz oddziałów, kół i sekcji kończy się w dniu Walnego Zgromadzenia Członków. Zarząd ma prawo przedłużyć tę kadencję do kolejnego Walnego Zgromadzenia Członków, np. z powodu krótkiego czasu funkcjonowania władz.
5. Do końca stycznia każdego roku władze oddziałów, kół i sekcji mają obowiązek przekazać Zarządowi Towarzystwa roczne sprawozdanie z działalności wg przygotowanego przez Zarząd Towarzystwa wzoru.
6. Władze Oddziału, Koła lub Sekcji mogą zostać odwołane przez Zarząd Towarzystwa na własną prośbę lub gdy jego działalność jest sprzeczna z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami władz nadrzędnych.
par. 32
Rozwiązanie Oddziału, Koła lub Sekcji następuje na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa w przypadku zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział, Koło lub Sekcję lub gdy jego działalność jest sprzeczna z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami władz nadrzędnych.
FINANSE TOWARZYSTWA
par. 33

1. Majątek i fundusze Towarzystwa stanowią:
a. wpłaty ze składek członkowskich;
b. nieruchomości i ruchomości;
c. darowizny, spadki i zapisy;
d. wpływy pochodzące z pomocy fundacji i innych organizacji gospodarczych i społecznych;
e. dochody z działalności gospodarczej i z majątku Towarzystwa;
f. wpływy z ofiarności publicznej.
2. Dochody Towarzystwa w całości przeznaczane są na działalność statutową
3. Wszelkie działania Towarzystwa, w tym związane z realizacją celów statutowych, mogą być prowadzone zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie, a decyzję o formie ich realizacji podejmuje Zarząd, z zachowaniem warunków przewidzianych prawem.
4. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
par. 34
1. Do ważności pism i dokumentów wiążących pod względem finansowym i majątkowym wymagane są podpisy dwu członków Zarządu, z których przynajmniej jeden musi być Prezesem lub Wiceprezesem Zarządu.
2. Do reprezentowania Towarzystwa, w szczególności do podpisywania pism i dokumentów, w sprawach innych niż majątkowe i finansowe, wymagany jest podpis jednego członka Zarządu. Zarząd może upoważnić osoby spoza jego składu do występowania w imieniu Towarzystwa w określonych sprawach
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
par. 35

1. Zmiany Statutu uchwala Walne Zgromadzenie Członków działając na wniosek Zarządu, lub członków Towarzystwa. Propozycje zmian statutu Towarzystwa muszą być zgłaszane drogą korespondencyjną na adres Zarządu, w piśmie sygnowanym przez co najmniej 10 członków Towarzystwa, w terminie nie krótszym niż 10 dni przed wyznaczoną datą Walnego Zebrania.
2. Rozwiązanie się Towarzystwa następuje w wyniku prawomocnej uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej dwóch trzecich członków uprawnionych do głosowania - tylko w przypadku, gdy sprawa taka była przewidywana w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków. W przypadku rozwiązania Towarzystwa, jego majątek może być przeznaczony wyłącznie na cele związane z ochroną przyrody. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa określi sposób przeprowadzenia likwidacji majątku. Nazwa i logo Towarzystwa nie mogą zostać przejęte przez żadne inne Stowarzyszenie powstałe po jego rozwiązaniu.
par. 36
Sprawy nie uregulowane w Statucie rozstrzyga Zarząd.
_________________
"Those were the days of good hunting and good sleeping" R.Kipling
Zdjęcia lotnicze małych obszarów - www.gisproject.pl
Ostatnio zmieniony przez Pełek 2011-11-22, 11:56, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
     
Pełek 
Jakub Pełka


Posty: 421
Skąd: Kraków
Wysłany: 2011-11-22, 11:54   

Pełek napisał/a:
e. mają czynne i bierne prawo wyborcze, jeżeli ukończyli 16 lat;


z karencją pół roku od daty wstąpienia do towarzystwa widocznej na legitymacji członkowskiej w celu uzyskania biernego i czynnego prawa wyborczego.
Pełek napisał/a:
Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każda osoba prawna lub fizyczna, bez względu na obywatelstwo i wiek. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Towarzystwa jest wola realizowania celów Towarzystwa, potwierdzona pisemnie w postaci deklaracji oraz uiszczenie składki członkowskiej. Osoba prawna jest reprezentowana przez swego przedstawiciela.
Zarząd uzasadniając na piśmie może odmówić rejestracji osoby jeśli są podejrzenia że jej działania mogłyby być szkodliwe dla Towarzystwa. / Przyjęcie w poczet członków decyzją zarządu ? / Wprowadzenie osoby wprowadzającej będącej członkiem "gwarantującej" proprzyrodnicze spojrzenie kandydata
Pełek napisał/a:
2. Komisja Rewizyjna liczy 3-5 osób.
a liczba osób w przypadku konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających w trakcie trwania kadencji może ulegać zmianie.
_________________
"Those were the days of good hunting and good sleeping" R.Kipling
Zdjęcia lotnicze małych obszarów - www.gisproject.pl
 
 
     
Wujek Adam
SE-TP"B"


Posty: 908
Skąd: Warszawa
Ostrzeżeń:
 4/3/6
Wysłany: 2011-11-22, 16:55   

Ciekawy i potrzebny temat.
Uważam, że rozmowa o tych sprawach powinna odbywać się publicznie, ponieważ wiele osób, również z poza Towarzystwa, może chcieć pomóc nam w usprawnieniu działania TP"B" i w łataniu statutowych dziur.

A teraz ściśle tematycznie:

Proponuje do działu pt. FINANSE TOWARZYSTWA dodać:

par. 34.
Zatrudnienie w Towarzystwie.
1. Przez osoby zatrudnione w Towarzystwie rozumie się tylko tych pracowników, którzy są zatrudnieni na podstawie umów o pracę.
2. Decyzje o zatrudnieniu/zwolnieniu Pracownika podejmuje Komisja Rewizyjna.
3. Pracownicy nie mogą decydować o: wysokości swoich pensji, innych świadczeń finansowych, i ocenie swej pracy.
4. Wysokość pensji pracowniczych, przyznawanie ewentualnych innych świadczeń jak premie, nagrody itp., oraz ocena pracy Pracowników należy do kompetencji Komisji Rewizyjnej.


Moje powyższe sugestie biorą się z obserwacji niezdrowej rzeczywistości Towarzystwa, w której współcześnie Pan Kowalski zatrudnia Pana Kowalskiego, ustala i wypłaca jego pensje i inne dodatki finansowe, oraz ocenia pracę Pana Kowalskiego.
Czas najwyższy przerwać ten absurd i także w tym względzie dostosować nasz Statut nie tylko do obowiązującego w RP Prawa Pracy, ale i do podstawowych wymogów logiki, uczciwości, transparentności i przejrzystości.

W sytuacji, w której większość członków Zarządu najprawdopodobniej będzie pragnęła zostać również legalnymi Pracownikami TP "Bocian" nie można dopuścić do paranoi i głębokiej nieuczciwości polegającej na tym, że będzie istniała uprzywilejowana grupka osób, która sama sobie zleca pracę, dowolnie ustala swe wynagrodzenia podlegając przy tym własnej ocenie. Na szczęście mamy Komisję Rewizyjną, która statutowo jest ciałem całkowicie wolontariackim (w znaczeniu: składającym się z osób nie pobierających wynagrodzenia za swą pracę na rzecz Towarzystwa), a więc naturalne jest, że właśnie KR powinna czuwać nad prawidłowością spraw związanych z płatnymi Pracownikami.

Wprowadzenie powyżej proponowanych zmian spowoduje dodanie do paragrafu 20 Statutu następującego punktu:

4. Kontrola Pracowników Towarzystwa.
_________________
Wiadomo, Sekcja Entomo...
 
     
Pełek 
Jakub Pełka


Posty: 421
Skąd: Kraków
Wysłany: 2011-11-22, 17:43   

Wujek Adam napisał/a:
2. Decyzje o zatrudnieniu/zwolnieniu Pracownika podejmuje Komisja Rewizyjna.
Może zarząd w porozumieniu z Komisją Rewizyjną 2/3 (3/4) większością głosów ? Da to możliwość decyzji zarządu odnośnie zatrudnienia sprzątaczki, komisja rewizyjna przytaknie, natomiast przy podjęciu trudnej decyzji komisja rewizyjna będzie mogła pełnić funkcje veto.

Ja myślę że tu jest inna jeszcze sprawa - mianowicie... jak sama nazwa wskazuje - Zarząd zarządza - wyznacza kierunek. Zarząd nie powinien brać za swoją pracę wynagrodzenia natomiast pełnić tą funkcję społecznie -> spotkać się raz na tydzień, raz na dwa tygodnie na 2-3 godziny, omówić istotne kwestie, ocenić projekty, wyznaczyć kierunki, omówić pomysły... Zasadniczo zarządzać.

(EDIT) LUB pracować jako zarząd (umowa pracę) ale nie jako pracownik od projektów itd. Zdobywać pomysły, walczyć o projekty ale nie samemu je realizować tylko wygrany projekt później realizować przez kogoś i móc go oceniać obiektywnie. Np. Marfu pisze projekt na 100 000 zł odnośnie identyfikacji stanowiska kózki i zleca Wujkowi Adamowi realizację projektu za takie i takie pieniądze. Jeśli ten się podejmie to jest rozliczany z tego po wykonaniu projektu - czy prawidłowo czy nie, no i może za to wziąć wynagrodzenie pewne...

Co do pracowników - uważam że kwestia umów o pracę dla osób chociażby z biura jest rzeczą potrzebną. Lub jeśli miałoby to być rozwiązane w inny sposób - byłby on na tyle klarowny że nie stanowiłby wątpliwości dla kogoś patrzącego z boku. Również musi być on zgodny z ustawą o OPP. Nie będę ukrywał że osoby które stale są zatrudnione w związku z pewnymi obowiązkami np. Monika -> biuro, finanse itd. powinny mieć stałą pensję klarowną dla patrzących z boku.

Kwestia pełnego wymiaru godzin -> tam było to pytanie w ankietach... ile zatrudnionych (umowa o pracę), pełny wymiar godzin (pełny etat) i tak to powinno być interpretowane...

Natomiast jest inna kwestia - brania pieniędzy za projekty. Myślę że tak - osoby które robią projekt (nawet z Zarządu) mogą uwzględnić w projekcie wynagrodzenie dla siebie / 10% / inne rozwiązanie, gdyż mają z tego tytułu obowiązki itd. Niemniej przy ocenach tego projektu dana osoba nie powinna mieć głosu. Powinna być traktowana jak osoba spoza grona zarządu (w przypadku łączenia obowiązków).
_________________
"Those were the days of good hunting and good sleeping" R.Kipling
Zdjęcia lotnicze małych obszarów - www.gisproject.pl
Ostatnio zmieniony przez Pełek 2011-11-22, 18:08, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
     
Cephalanthera 
rubra....


Posty: 252
Skąd: Siedlce/Kraków
Wysłany: 2011-11-22, 18:01   

jeśli chodzi o członków to wg mnie sama okres "trwania" w towarzystwie nie wystarcza. Czynne i bierne prawo wyborcze może powinni mieć tylko ci, którzy w jakiś sposób działają na rzecze towarzystwa. O ile wiem wiele organizacji, stowarzyszeń w ten sposób działa. Zostanie członkiem wiąże się opinią członków wprowadzających, przedstawieniem wizji współpracy itp. Decyzja o przyznaniu praw wyborczych może być zaakceptowana przez Zarząd lub Walne. Nie bardzo widzę sensowność tego, że osoba która w ogólne nie utożsamia się z Towarzystwem a wpłaciła jedynie składkę, może w równy sposób uczestniczyć w podejmowaniu decyzji jak osoby zaangażowane w prace towarzystwa.

Pełek napisał/a:
Ja myślę że tu jest inna jeszcze sprawa - mianowicie... jak sama nazwa wskazuje - Zarząd zarządza - wyznacza kierunek. Zarząd nie powinien brać za swoją pracę wynagrodzenia natomiast pełnić tą funkcję społecznie -> spotkać się raz na tydzień, raz na dwa tygodnie na 2-3 godziny, omówić istotne kwestie, ocenić projekty, wyznaczyć kierunki, omówić pomysły... Zasadniczo zarządzać.

Wątpię Kuba czy znajdziesz wówczas chętnych do Zarządu. Sam wiem po sobie, że będąc obecnie jedynym "społecznym" członkiem Zarządu, czyli takim który z Towarzystwa nie czerpie żadnych korzyści materialnych, pracując normalnie na etacie nie mam w większości czasu na spotkania Zarządu, które odbywają się raz w miesiącu. Zresztą, nawet gdybym był na każdym spotkaniu, to wydaje mi się że to nie wystarcza na ogarnięcie całości zagadnień związanych z funkcjonowaniem towarzystwa. Trzeba się w to wdrożyć, mieć masę czasu na analizę dokumentów, faktur, umów, projektów, wniosków, itp.

Być może trzeba tu jednak ustalić instytucje Prezesa, wiceprezesa towarzystwa (osoby zatrudnione i pracujące w towarzystwie i rozwiązujące na bieżąco uchwały zarządu i walnego). Wówczas zarząd mógłby być społeczny, ale wystarczyło by zbierał się raz na pół roku.
_________________
To jest mój świat....
 
 
     
Pełek 
Jakub Pełka


Posty: 421
Skąd: Kraków
Wysłany: 2011-11-22, 18:07   

Cephalanthera napisał/a:
. Nie bardzo widzę sensowność tego, że osoba która w ogólne nie utożsamia się z Towarzystwem a wpłaciła jedynie składkę, może w równy sposób uczestniczyć w podejmowaniu decyzji jak osoby zaangażowane w prace towarzystwa.
a ja widzę... na przykład Pani X,Y,Z jest emerytką mająca karmnik przed oknem i chce wspierać przyrodę. Wpłaca składkę i codziennie ogląda ptaszki. Jeśli chce to powinna mieć pełne prawo decydowania o kierunku zmian i osób w towarzystwie. To czy pracuje czy nie, czy robi coś dla przyrody czy nie, moim zdaniem nie ma tu znaczenia. W większości instytucji (OTOP dla przykładu) też każdy ma prawo głosu...
inna sprawa gdyby tak patrzeć to ja nie miałbym czego szukać na walnym. jestem sympatykiem, popieram, ale jeśli chodzić o to co robiłem i ile dla Bociana ostatnio to chyba bym się nie łapał na prawa wyborcze jakiekolwiek, a mimo wszystko nie było mi to obojętne, przyjechałem i głosowałem...

Cephalanthera napisał/a:
Wątpię Kuba czy znajdziesz wówczas chętnych do Zarządu
też wątpię.. Niemniej wiem że są też osoby które nazwijmy to na emeryturze się nudzą, ale mają wiedzę, pasję, umiejętności i chęć... ;-) Celowo nie mówię o tym by zarząd miał wszystko realizować. Od tego są 2-3 osoby zatrudnione, ale przejrzeć, uchwalić, zadecydować i finito. Myślę że pasjonaci się znajdą... Skoro są osoby które potrafią wolontariacko pracować w biurze to wolontariacko nie można zarządzać ? :)
_________________
"Those were the days of good hunting and good sleeping" R.Kipling
Zdjęcia lotnicze małych obszarów - www.gisproject.pl
 
 
     
GrzegorzBP 

Posty: 1784
Ostrzeżeń:
 2/3/6
Wysłany: 2011-11-22, 18:35   

zwrócę uwagę na jedną kwestię
zgodnie z znowelizowanymi ustawami
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 20-21
Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 28, poz. 146), art. 23
organizacja która chce działać na zasadach OPP
Statut lub inne akty wewnętrzne musi zawierać zakaz:
udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników
oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. - par 27 punkt 4 brzmi nieco inaczej :wink:
organizacje które działy przed wejściem w życie tych przepisów miały ROK na dostosowanie swoich statutów.

Dotychczasowa praktyka Urzędów Skarbowych, wskazuje iż w przypadku wykrycia nieprawidłowości w zeznaniach podatkowych nakazywały zwrot kwot 1% wszystkim którzy je wpłacili
Tak mówi obowiązujące prawo
tu macie resztę:
http://www.ngo.pl/x/423536
Miłej lektury :wink:
 
     
Wujek Adam
SE-TP"B"


Posty: 908
Skąd: Warszawa
Ostrzeżeń:
 4/3/6
Wysłany: 2011-11-22, 21:32   

Drogi Pełku!
Obawiam się, że kontynuując swą szkodliwą działalność polegającą na głoszeniu takich nonsensów, jak promowanie zboczonego poglądu w myśl którego członkowie Zarządu już nie czerpaliby korzyści finansowych z powodu piastowania swych funkcji, oraz gdy nadal będziesz obrażał, oczerniał i wyśmiewał niektóre osoby w tak podłym stylu, jak tutaj:
https://picasaweb.google.com/114854760744110212283/NadzwyczajneWalneTPBocian?authkey=Gv1sRgCMSGvMT57ZiWPA#5677409605769944530
, to że bardzo szybko trafisz na Czarną Listę osób, które wrednie opluwają i pomawiają Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian".

Przemyśl więc sprawę, a póki możesz tu jeszcze pisać nie zbanowany za swoją niewątpliwie godną najsurowszej kary działalność, chcę Ci podziękować za polemikę z moim stanowiskiem w poruszonej tu kwestii i jednocześnie pragnę Cię zapytać, czy w związku z tym masz jakieś konkretne propozycje zmian statutowych?

Czekając na Twoją wypowiedź, w tak zwanym międzyczasie, zaprezentuje swoje dalsze sugestie odnośnie istotnych spraw, które wymagają doprecyzowania:

B. ZARZĄD
par. 15.

Po pkt. 1 mówiącym że:
"Prezes Towarzystwa oraz członkowie Zarządu wybierani są na Walnym Zgromadzeniu Członków. Przed wyborami mają oni obowiązek przedstawić swój program działania."

proponuje dodać następujące punkty:

2. Osobę kandydującą na Członka Zarządu musi cechować wysoka moralność. Jeżeli 1/4 osób stanowiących quorum Walnego Zgromadzenia zgłosi uzasadnione wątpliwości co do postawy moralnej kandydata, to osoba taka nie może być brana pod uwagę jako przyszły Członek Zarządu.
3. Osoba kandydująca na Członka Zarządu musi wykazać się podstawą znajomości praw ochrony przyrody, jak również Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Stowarzyszeniach i Statutu Towarzystwa.


Ad. 2: Z tym punktem zgodzi się chyba każdy, prawda? :wink:
Bo wiadomo, że Zarząd naszego Towarzystwa musi być jak żona Cezara - poza wszelkimi podejrzeniami i kryształowo czysty! A wprowadzenie tego punktu do Statutu nie dopuści do władzy wszystkich ewentualnych krętaczy, intrygantów, cwaniaczków, lobbystów sprzyjających interesom danych firm i dorobkiewiczów, którzy poprzez zasiadanie w zarządzie Towarzystwa będą chcieli zagwarantować sobie i swoim funflom intratne posadki.

Ad. 3: Z kolei ten punkt wyeliminuje z grona kandydatów do Zarządu ignorantów, głupców i lawirantów, którzy w dowolny, tendencyjny i naciągany sposób interpretują przepisy polskiego Prawa, narażając przy tym nasze Towarzystwo nie tylko na kompromitacje, ale i na różnorakie poważne kłopoty natury prawnej.

Na dziś to tyle.
W przygotowaniu kolejne propozycje zmian statutowych.
_________________
Wiadomo, Sekcja Entomo...
 
     
Wujek Adam
SE-TP"B"


Posty: 908
Skąd: Warszawa
Ostrzeżeń:
 4/3/6
Wysłany: 2011-11-22, 21:55   

GrzegorzBP napisał/a:
zwrócę uwagę na jedną kwestię
zgodnie z znowelizowanymi ustawami
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 20-21
Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 28, poz. 146), art. 23
organizacja która chce działać na zasadach OPP
Statut lub inne akty wewnętrzne musi zawierać zakaz:
(...)
zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. - par 27 punkt 4 brzmi nieco inaczej :wink:
organizacje które działy przed wejściem w życie tych przepisów miały ROK na dostosowanie swoich statutów.

Dotychczasowa praktyka Urzędów Skarbowych, wskazuje iż w przypadku wykrycia nieprawidłowości w zeznaniach podatkowych nakazywały zwrot kwot 1% wszystkim którzy je wpłacili
Tak mówi obowiązujące prawo
tu macie resztę:
http://www.ngo.pl/x/423536
Miłej lektury :wink:

Miły Grzegorzu!
Twoje uwagi, jako osoby ponadprzeciętnie znającej się na tego rodzaju przepisach, są tu wyjątkowo wartościowe i cenne w sposób szczególny.
Czy w związku z tym mógłbyś pomóc nam w zredagowaniu odpowiednich punktów przyszłego Statutu - na początek w kwestiach, które tu poruszyłeś?
Rozumiem, że są to zbyt daleko idące oczekiwania wobec Ciebie, szczególnie w obliczu notorycznego obrażania Cię na tym forum, jak również w sytuacji publicznego skandalicznego i żenującego podkpiwania sobie z osób Ci najbliższych w związku z ich pozycją zawodową.
Pamiętaj jednak, że takie głosy nie są głosami Towarzystwa Przyrodniczego "Bocian", lecz że za tego rodzaju wypowiedzi każdy odpowiada personalnie.

Z serdecznymi pozdrowieniami i z przeprosinami za tych wszystkich, którzy jako członkowie TP "B" w czymkolwiek Ci uchybili!
_________________
Wiadomo, Sekcja Entomo...
 
     
xhardcorex 

Posty: 359
Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 2011-11-22, 22:06   

Tak tylko, ze najpierw 1/4 kworum musi sprawdzić, czy 1/4 kworum ma moralne prawo oceniać moralność kandydata na członka zarządu. Stowarzyszenie zajmujące się ochroną przyrody, to nie związek wyznaniowy.

Jestem ciekaw skąd wziąć pieniądze na wypłatę pensji osobom zatrudnionym :?:
Głosicie populistyczne hasła, aż uszy więdną. Czy wykonujecie swoją pracę za frajer, skoro proponujecie takie funkcjonowanie zarządu :?: Jeśli nie tzn, że nie macie moralnego prawa do wygłaszania takich tez ;)

Zarząd to nie jest także maszynka do pisania wniosków. osoby, które są w obecnym zarządzie, zostałyby urzędnikami, gdyby chciały siedzieć w stercie papierów. W tej chwili same sobie organizują prace, piszą wnioski i je realizują, zamiast się oglądać na to czy manna sama z nieba spadnie.

Moja propozycja to:
obowiązek dla każdego członka, czynnego uczestnictwa w priorytetowych zadaniach realizowanych przez stowarzyszenie (minimum 1dzień/rok). Osoby, które nie uczestniczą, mają obowiązek przekazania 1% podatku na TPB. Skoro nie chce się robić za frajer jako wolontariusz, to trzeba płacić :twisted:
 
     
Pełek 
Jakub Pełka


Posty: 421
Skąd: Kraków
Wysłany: 2011-11-22, 22:19   

xhardcorex napisał/a:
Jestem ciekaw skąd wziąć pieniądze na wypłatę pensji osobom zatrudnionym
a skąd ma pieniądze 6 osób aktualnie je pobierające ? Chodzi o zwiększenie przejrzystości. Poza tym nie trzeba być w zarządzie by działać i także czerpać z tego profity. Chodzi tu o rozdzielenie funkcji - wykonawczej i zarządzająco-kontrolnej.

xhardcorex napisał/a:
obowiązek dla każdego członka, czynnego uczestnictwa w priorytetowych zadaniach realizowanych przez stowarzyszenie (minimum 1dzień/rok).
byłoby realne jakby akcje były w całym kraju...

xhardcorex napisał/a:
skoro proponujecie takie funkcjonowanie zarządu
na zjeździe podano że zarząd OTOPu jest społeczny... dziwne prawda?
_________________
"Those were the days of good hunting and good sleeping" R.Kipling
Zdjęcia lotnicze małych obszarów - www.gisproject.pl
 
 
     
Marfu 


Posty: 3016
Skąd: Jabłonna
Wysłany: 2011-11-22, 22:38   

Ale Zarząd OTOP pełni inną funkcję - kontrolującą i wytyczającą bardzo ogólne kierunki rozwoju organizacji, zaś nie zajmuje się wcale zarządzaniem. Taka jest różnica. Zarządza jednoosobowo kierownik biura.

Co do owych 25% i moralności - dawałoby to de facto możliwość wybory Prezesa przez ponad 50% osób, ale i przyblokowania wyboru przez 25%. Czyli, aby być wybranym trzeba mieć poparcie 75% głosujących. Tak byłoby to prościej zapisać :) A to często będzie mało realne o spełnienia, czyli ja się z tym nie zgadzam. ponad 50 wystarczy.
_________________
Warszawski Oddział TP "Bocian"
 
 
     
Zgrzytnica 

Posty: 50
Skąd: warszawa
Wysłany: 2011-11-23, 02:32   

Cephalanthera napisał/a:
Sam wiem po sobie, że będąc obecnie jedynym "społecznym" członkiem Zarządu, czyli takim który z Towarzystwa nie czerpie żadnych korzyści materialnych, pracując normalnie na etacie nie mam w większości czasu na spotkania Zarządu, które odbywają się raz w miesiącu.

Pozwolę nie zgodzić się z tym stwierdzeniem Maćku. Zarówno ja, jak i Przemek także pełnimy społecznie swe funkcje. Nikt nam za to nie płaci, nie mamy jak pozostałe osoby z zarządu ustalonych „pensji”. W moim przypadku od momentu wyboru na członka zarządu ani razu nie opuściłam zebrania zarządu. Wyjeżdżam z Warszawy ok. 8 rano i wracam ok. 18. Także mailowo biorę czynny udział w pracach zarządu więc można. :wink:

Kwestia czerpania korzyści majątkowych z Towarzystwa – otóż Towarzystwo prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego i tu jedna z przykładowych prac, przy których biorę udział– wykonujemy inwentaryzację przyrodniczą pod budowę gazociągu dla prywatnego inwestora, za którą na konto TPB wpłynie wynegocjowana kwota - to Przemek pracując nad inwentaryzacją ssaków czy ja pisząc raport końcowy podpisujemy umowy i pobieramy za to wynagrodzenie. Oczywiście część z tej kwoty będzie stanowiła koszty i pokryje opłaty za wynajem, księgowość itp. Odrębną sprawą jest kwestia dostępności do takich prac innych członków Towarzystwa, spoza zarządu bądź nie związanych z zarządem.

Cephalanthera napisał/a:

Być może trzeba tu jednak ustalić instytucje Prezesa, wiceprezesa towarzystwa (osoby zatrudnione i pracujące w towarzystwie i rozwiązujące na bieżąco uchwały zarządu i walnego). Wówczas zarząd mógłby być społeczny, ale wystarczyło by zbierał się raz na pół roku.


Prawo polskie mówi, że zarząd stowarzyszenia nie może pobierać wynagrodzeń za pełnienie funkcji czy to prezesa, czy to członka zarządu. Jednocześnie prawo nie zabrania zatrudniania czy to członka stowarzyszenia, czy członka zarządu tegoż stowarzyszenia do różnorakich prac. Jednak prawo mówi, że niezależnie od rodzaju umowy zawartej z członkiem zarządu należy zadbać, aby wynikało z niej jasno, że jego obowiązki pracownicze nie pokrywają się z obowiązkami członka zarządu.
Problem polega na tym, że ani w statucie TPB, ani w regulaminie zarządu TPB nie ma jasno sprecyzowane jakie obowiązki spoczywają na zarządzie. Co prawda nasz statut w par.16 mówi o kompetencjach zarządu ( słowo KOMPETENCJE traktuję tu jako pojęcie z zakresu prawa oznaczające zarazem uprawnienia jak i obowiązki ) ale jest to bardzo ogólnikowe i wymaga moim zdaniem doprecyzowania jeśli chcemy aby członkowie zarządu mogli być zatrudniani w roli np. kierownika biura itp.
Nie wiem czy zrobić to akurat w statucie, czy może w regulaminie. Kwestia do zastanowienia.
_________________
Wiadomo, Sekcja Entomo...
 
     
Wujek Adam
SE-TP"B"


Posty: 908
Skąd: Warszawa
Ostrzeżeń:
 4/3/6
Wysłany: 2011-11-23, 03:40   

xhardcorex napisał/a:
Tak tylko, ze najpierw 1/4 kworum musi sprawdzić, czy 1/4 kworum ma moralne prawo oceniać moralność kandydata na członka zarządu. Stowarzyszenie zajmujące się ochroną przyrody, to nie związek wyznaniowy.

Jestem ciekaw skąd wziąć pieniądze na wypłatę pensji osobom zatrudnionym :?:
Głosicie populistyczne hasła, aż uszy więdną. Czy wykonujecie swoją pracę za frajer, skoro proponujecie takie funkcjonowanie zarządu :?: Jeśli nie tzn, że nie macie moralnego prawa do wygłaszania takich tez ;)

Zarząd to nie jest także maszynka do pisania wniosków. osoby, które są w obecnym zarządzie, zostałyby urzędnikami, gdyby chciały siedzieć w stercie papierów. W tej chwili same sobie organizują prace, piszą wnioski i je realizują, zamiast się oglądać na to czy manna sama z nieba spadnie.

Moja propozycja to:
obowiązek dla każdego członka, czynnego uczestnictwa w priorytetowych zadaniach realizowanych przez stowarzyszenie (minimum 1dzień/rok). Osoby, które nie uczestniczą, mają obowiązek przekazania 1% podatku na TPB. Skoro nie chce się robić za frajer jako wolontariusz, to trzeba płacić :twisted:

Nie chodzi tu jakąś szczególną moralność o podłożu wyznaniowym Xhardcorexie, lecz o zwyczajną, ogólnoludzką moralność, czyli przyzwoitość.
Zakładam, że ludzie w zasadzie są przyzwoici.
Lecz ci, który stworzą Zarząd powinni być bez zarzutu, i stanowić przykład oraz moralny wzorzec dla innych.

Chyba nie przeczytałeś, albo nie zrozumiałeś moich tegowątkowych propozycji dotyczących osób zatrudnionych w Towarzystwie.
Bo przecież ja jestem jak najbardziej ZA ZATRUDNIANIEM!
I z kwestii tej nie wyłączam tych, którzy będą zasiadać w Zarządzie Towarzystwa.
Do takiej opcji przekonał mnie Marek Kowalski na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, kiedy mówił o podobnych nam organizacjach porównując te, w których zarząd jest wolontariacki z tymi, w których pobiera on wynagrodzenie.
I chodzi mi tylko o to, aby zasady zatrudniania (i tu obojętne - osób z Zarządu, czy też wszystkich innych zatrudnionych) były czytelne, jasne, uczciwe, sprawiedliwe i zgodne z prawem.
Mam nadzieje, że nie postrzegasz tego inaczej niż ja? :wink:

A co do Twojej propozycji: czy spróbujesz ją ująć w jakiś zgrabny punkt, który będzie można wstawić w konkretne miejsce w Statucie?
_________________
Wiadomo, Sekcja Entomo...
 
     
Wujek Adam
SE-TP"B"


Posty: 908
Skąd: Warszawa
Ostrzeżeń:
 4/3/6
Wysłany: 2011-11-23, 04:03   

Marfu napisał/a:
(...)
Co do owych 25% i moralności - dawałoby to de facto możliwość wybory Prezesa przez ponad 50% osób, ale i przyblokowania wyboru przez 25%. Czyli, aby być wybranym trzeba mieć poparcie 75% głosujących. Tak byłoby to prościej zapisać :) A to często będzie mało realne o spełnienia, czyli ja się z tym nie zgadzam. ponad 50 wystarczy.

Nie w tym rzecz Marku.
Bo chodzi mi tu o powiedzmy: sito wstępnej selekcji kandydatów.

Nasza Organizacja jest dość duża i niestety nie wszyscy jej Członkowie do końca orientują się z kim mają do czynienia.
Wyobraźmy sobie sytuacje, w której ktoś zgłasza do Zarządu hipotetycznego Zenobiego Ixińskiego zachwalając go jako miłośnika Natury, dobrodzieja przyrody, organizatora różnych spektakularnych akcji i w ogóle kolesia do rany przyłóż, który na dodatek jest przystojny. Wiele osób może złapać się na ten lep nie wiedząc, że ów Ixiński przykładowo: ustawicznie knuje ze swymi znajomymi i zagarnia dla siebie intratne projekty, olewa prawo - jeśli to prawo nie służy jego interesom i preparuje dokumenty na rozprawach sądowych aby nie wyszły na wierzch jego matactwa. O jego przewałkach i kombinatorstwie nie wie zbyt wiele osób, bo chytrze ukrywa on proceder jakim się para. Wystarczy więc, że znajdzie się 1/4 sprawiedliwych, aby ową osobę usadzić i nie dopuścić do głosowania nad jego kandydaturą do władz Towarzystwa.
Ixiński nie przechodzi pierwszego sita selekcji.
Lecz jeśli jest w porządku, i jeśli je przejdzie, to dalej odbywa się normalne głosowanie, na którym musi otrzymać ponad 50% głosów, aby stać się Członkiem Zarządu.
Bo wymóg moralny jest tylko koniecznym wstępem.
Teraz rozumiesz?
I nadal nie popierasz? :wink:
_________________
Wiadomo, Sekcja Entomo...
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

phpBB by przemo